GrainPro GrainSafeTM


GrainPro GrainSafeTM (ေလလံုပိတ္၊ ေရစိုခံ သီးႏွံသိုေလွာင္ စပါးက်ီအိတ္)

GrainPro GrainSafe စပါးက်ီအိတ္သည္ ေလလံုပိတ္၊ ေရစိုခံ သီးႏွံသိုေလွာင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ထြက္႐ွိလာေသာ သီးႏွံမ်ားကို အစိုဓာတ္ျပန္ဝင္ျခင္းမ႐ွိ၊ ပိုးမထုိး၊ မႈိမတက္၊ ရာသီဥတုဒဏ္လံုးဝခံႏုိင္ရည္႐ွိေသာ သီးႏွံသိုေလွာင္အိတ္ျဖစ္ပါသည္။ အိတ္အတြင္းသို႔ ျပင္ပမွ ေလ၊ အစိုဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ အိတ္အတြင္းရွိ သိုေလွာင္ထားေသာသီးႏွံမ်ားကို လေပါင္းမ်ားစြာ အရည္အေသြးမပ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးထားပါသည္။

အားသာခ်က္မ်ား

● သိုေလွာင္အိတ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရၿပီး သက္တမ္းအားျဖင့္ ၁၀ႏွစ္တာမွ် တာ႐ွည္ခံပါသည္။
● ထည့္သြင္းထားေသာသီးႏွံ၏အစိုဓာတ္ကို ထိန္းထားႏုိင္သည္။
● အင္းဆက္ပိုးမ်ား၊ မႈိမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆး၊ မႈိသတ္ေဆးသံုးစရာမလိုဘဲ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္။
● သိုေလွာင္ထားေသာသီးႏွံကို ပိုးဖ်က္ဆီးမႈမ႐ွိ၊ မႈိမတက္၊ အရည္အေသြးမပ်က္တာ႐ွည္ခံေစသည္။
● ထည့္သြင္းထားေသာသီးႏွံ(သို႔) မ်ဳိးေစ့၏ မ်ဳိး႐ွင္သန္ႏုိင္စြမ္းကို ကာလာ႐ွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။
● ငွက္၊ ႂကြက္ အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္စရာမလို။

ရ႐ွိႏုိင္ေသာအမ်ဳိးအစားမ်ား

GrainPro GrainSafe II – စပါးက်ီအိတ္ ၂ (ဝမ္းပံု)
စပါးက်ီအိတ္ ၂ (ဝမ္းပံု) အမ်ဳိးအစားသည္ အိတ္အတြင္းသို႔ အေပၚဘက္သီးႏွံထည့္ေပါက္မွ သီးႏွံအျပည့္ထည့္ၿပီး ယင္းအေပါက္ကို နေဘထပ္၍ ဇစ္ျဖင့္ပိတ္ရပါသည္။ သီးႏွံကိုထုတ္ယူလုိပါက ေအာက္တြင္ပါ႐ွိေသာ သီးႏွံထုတ္ေပါက္မွ ထုတ္ယူႏုိင္သည္။


GrainPro GrainSafe III – စပါးက်ီအိတ္ ၃ (အိတ္သြပ္)
စပါးက်ီအိတ္ ၃ (အိတ္သြပ္) အမ်ဳိးအစားသည္ အတြင္းသို႔ အိတ္လုိက္ထည့္သြင္းသိုေလွာင္ရေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

Product Specifications
  PARAMETERS     GrainSafe II     GrainSafe III  
  Material(Liner)     Flexible PVC     Flexible PVC  
  Thickness(PVC)     0.83mm     0.83mm  
  Dimensions     1.2m x 1.2m x 1.9m  
  (L x W x H)  
  1.2m x 1.2m x 1.9m  
  (L x W x H)  
  Color     White     White  
  Capacity     1.2 tonne(Based on Grain)     1 tonne(Based on Grain)  
  Packed Weight     16kg     13kg  
  Packed Volume     0.0225 m3     0.02 m3  
  Lifespan     10years     10years